De Vereniging

De doelstelling van de vereniging is:

HET BIJDRAGEN AAN LICHAMELIJKE ONTWIKKELING EN SOCIALE INTEGRATIE DOOR EEN BREDE ACTIEVE SPORTBEOEFENING

De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken door mogelijkheden te bieden voor:

 • Het bedrijven van honk- en/of softbal op het niveau van topsport, breedtesport en recreatiesport.
 • Het leggen en onderhouden van sociale contacten.
 • Actieve en passieve ontspanning.
 • Het leveren van productieve arbeid op basis van vrijwilligheid.
 • Het leveren van sportieve prestaties.
 • Het bieden van de mogelijkheid om via vrijwilligerswerk bij het arbeidsproces c.q. sociale proces betrokken te blijven.

Hiertoe heeft onze vereniging een organisatiestructuur gevormd bestaande uit: Het Bestuur en diverse permanente Commissies. Het Bestuur is voorwaarde scheppend en geeft leiding aan de vereniging.

Permanente commissies:

 • De Honkbalcommissie organiseert en coördineert alle activiteiten van de honkbalteams en de peanuts.
 • De Softbalcommissie organiseert en coördineert alle activiteiten van de softbalteams.
 • De Clubhuiscommissie organiseert en coördineert de exploitatie van het clubhuis.
 • De Accommodatiecommissie organiseert en coördineert het onderhoud van de speelvelden en de opstallen.

Verder kent Twins nog de volgende commissies:

 • De Kleding Commissie draagt zorg voor de werving en het distribueren van door de leden bestelde kleiding.
 • De Materiaal Commissie heeft als taak het verwerven, beheren en verstrekken van materiaal voor de honk- en softbalteams.
 • De Communicatie Commissie die zorg draagt voor de wekelijkse uitgave van de Twins Talk, het informatie bulletin van de vereniging.
 • Gala Commissie die zorg draagt voor de organisatie van het jaarlijkse Twins Gala.

Naast de vereniging bestaat de Stichting tot steun aan Twins met het doel gelden te genereren ten behoeve van het 1e honkbalteam en het 1e softbalteam.

 

Het Bestuur

 • De samenstelling van het bestuur bestaat uit de volgende personen met in hun portefeuille:
  • Voorzitter
 • Sponsorzaken, stichtingszaken, contacten Gemeente Oosterhout en KNBSB
  • Secretaris
 • Ledenadministratie, correspondentie, reglementen, vergaderingen
  • Penningmeester
 • Financiën
  • Leden (minimaal 2)
 • Honkbalzaken, softbalzaken, clubhuiszaken en stichtingszaken

 

Taken bestuursleden

Voorzitter

 • Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergaderingen
 • Onderhouden van contacten met de gemeente Oosterhout
 • Onderhouden van contacten met sponsoren o.a. tijdens wedstrijden van dames 1 en heren 1
 • Onderhouden van contacten met het bestuur van de Stichting tot steun aan Twins
 • Vertegenwoordigen van Twins tijdens de Bondsraad van de KNBSB
 • Vertegenwoordigen van Twins bij officiële en verenigingsgebeurtenissen zoals o.a.
  • de opening van het honk- en softbalseizoen
  • het internationaal toernooi
  • het Twins Gala
  • de Nieuwjaarsreceptie
  • de Medewerkers avond
  • het onderhouden van contacten met de permanente commissies door o.a. incidenteel commissievergaderingen bij te wonen
  • het onderhouden van contacten met de leden o.a. door het bezoeken van trainingen en wedstrijden van de honk- en softbalteams

 

Secretaris

 • Schrijft bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergaderingen uit en pleegt de verslaglegging
 • Beheert de ledenadministratie
 • Voert de correspondentie namens het bestuur van Twins
 • Beheert de reglementen en de statuten
 • Contactpersoon voor inschrijving nieuwe leden en uitschrijven van leden
 • Contactpersoon naar de gemeente m.b.t. huur zaalaccommodatie voor de wintertrainingen
 • Contactpersoon naar de gemeente m.b.t. het Sportgala Oosterhout

 

Penningmeester

 • Beheert de gelden van de vereniging
 • Doet betalingen namens de vereniging
 • Maakt tussentijdse financiële verslagen t.b.v. het bestuur
 • Stelt financiële jaarverslag op
 • Stelt begroting op van de vereniging
 • Controleert de door hem/haar gedelegeerde werkzaamheden m.b.t. contributie-inning

 

Lid portefeuille honkbalzaken

 • Voorzitter dan wel lid van de honkbalcommissie
 • Behartigt de belangen van de honkbalcommissie binnen het bestuur
 • Stelt jaarverslag honkbalcommissie samen
 • Aanspreekpunt voor het bestuur m.b.t. honkbalzaken
 • Lid portefeuille softbalzaken
 • Voorzitter dan wel lid van de softbalcommissie
 • Behartigt de belangen van de softbalcommissie binnen het bestuur
 • Stelt jaarverslag softbalcommissie samen
 • Aanspreekpunt voor het bestuur m.b.t. softbalzaken

 

Lid portefeuille clubhuiszaken

 • Voorzitter dan wel lid van de clubhuiscommissie
 • Behartigt de belangen van de clubhuiscommissie binnen het bestuur
 • Stelt jaarverslag clubhuiscommissie samen
 • Aanspreekpunt voor het bestuur m.b.t. clubhuiszaken

 

Lid portefeuille stichtingszaken

 • Voorzitter dan wel lid van het Stichtingsbestuur
 • Behartigt de belangen van de Stichting binnen het bestuur
 • Stelt jaarverslag Stichting samen
 • Aanspreekpunt voor het bestuur m.b.t. stichtingszaken