Statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam:
TWINS SPORTING CLUB OOSTERHOUT
2. Zij is gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant), doch kan elders haar hoofdkantoor
en/of nevenvestiging hebben.

DUUR
Artikel 2:
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

DOEL
Artikel 3:
De vereniging stelt zich ten doel:
De beoefening van de honk- en softbalsport en wel door:
a. het houden van oefeningen en wedstrijden;
b. het organiseren van bijeenkomsten;
c. het uitgeven van een orgaan;
d. andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

MIDDELEN
Artikel 4:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, uit donaties, verkrijgingen ingevolge erfstellingen en legaten, subsidies en alle andere inkomsten.
De contributie van de leden wordt jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering vastgesteld.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5:
De vereniging bestaat uit:
1. Leden. Dit zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt.
2. Jeugdleden. Dit zijn natuurlijke personen die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en het zestiende levensjaar nog niet zijn ingegaan. Jeugdleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
3. Ereleden of leden van verdienste. Dit zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
4. Begunstigde leden of donateurs. Dit zijn personen of instellingen die zich bereid hebben verklaart de vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.
5. Leden en jeugdleden verkrijgen het lidmaatschap door zich aan te melden op de wijze zoals in het huishoudelijk reglement zal worden omschreven. Over iedere toelating beslist het bestuur. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
6. Als erelid of lid van verdienste wordt men benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde of meer der uitgebrachte stemmen, op voordracht van het bestuur of tenminste tien (10) stemgerechtigde leden, en de benoeming kan slechts geschieden om persoonlijke verdiensten.

Artikel 6:
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7:
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
Het lidmaatschap eindigt:
a) door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b) door opzegging door het lid;
c) door opzegging namens de vereniging;
d) door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór het einde van het verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

BESTUUR
Artikel 8:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. In het bestuur mag niet meer dan één lid uit een bepaald gezin zitting hebben.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 9:
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 10:
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen
bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig geacht worden.

Artikel 11:
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijenroeping geschiedt door aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 12:
1. Alle leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der utgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 13:
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 14:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste daartoe te houden vergadering, met een
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 15:
Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 16:
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 17:
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18:
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden al het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegde woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19:
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de stattuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

TOT SLOT:
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld dat de vereniging is opgericht op tien augustus negentienhonderd negenenzestig; dat de vereniging haar statuten laatstelijk heeft gewijzigd op negentien april negentienhonderd zesennegentig, bij akte verleden voor Mr A.C.J. Hoeks, destijds notaris in Oosterhout.

BURGERLIJKE STAAT
Waar in deze akte staat vemeld ‘ongehuwd’, wordt daaronder tevens verstaan ‘niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap’.

VOLMACHT
Van gemelde volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit een aan de akte te hechten onderhandse akte van volmachtverlening.

AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zullen worden gehecht:
– uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering;
– een onderhandse akte van volmachtverlening.

SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is vandaag opgemaakt te Breda.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)