Lidmaatschap

Lid worden?

Als je lid wilt worden van Twins dan kun je het beste eerst contact opnemen met het secretariaat via secretaris@twins-sc.com of door het contactformulier hieronder te downloaden en in te vullen. 

aanmeld formulier downloaden

Dit kun je volledig ingevuld en ondertekend tijdens de training aan je coach geven. Die zorgt ervoor dat het bij het secretariaat terecht komt. Je mag het ook in overleg met de coach mailen naar het secretariaat. Let er dan wel op dat het document ondertekend is.

AVG regels

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), als opvolger van de privacywet, in werking getreden. Daarom zijn wij verplicht u in kennis te stellen van onze AVG. U kunt onze privacyverklaring lezen op : 

privacy verklaring

Lidmaatschapsregels

 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals op het registratieformulier vermeld, dienen z.s.m.
  schriftelijk door te worden gegeven aan de ledenadministratie.
 • Afmelding als lid dient uiterlijk 31 december schriftelijk in het bezit van de ledenadministratie.
 • Elk lid van Twins is verplicht om per seizoen een aantal taken en werkzaamheden ten behoeve van de vereniging uit te voeren. Geen enkel lid is vrijgesteld. Het niet nakomen van deze verplichting kan sancties tot gevolg hebben, zulks ter beoordeling van het bestuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld 3 verplichte bardiensten per seizoen per spelend lid. Het is mogelijk om hiervan vrijgesteld te worden door middel van andere vrijwilligerstaken. Dit altijd in overleg en na goedkeuring van het bestuur.
 • Aan het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van zelfwerkzaamheid kunnen geen speciale voorrechten, vrijstellingen, vergoedingen of anderzijds worden ontleend.
 • Bij de planning van de taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere verplichtingen. Kun je niet, dan wordt verwacht dat je zelf voor vervanging zorgt en de planner tijdig daarvan op de hoogte stelt.

Contributieregels

 • Contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd en door de Algemene LedenVergadering (ALV) vastgesteld.
 • Contributiebedragen zijn jaarbedragen. Dit staat dus los van het eventuele betalen in termijnen.
 • Contributie is verschuldigd over het gehele jaar, ook als men slechts een deel van het jaar lid is.
  • Ingeval men later in het seizoen lid wordt, zal de over de eerste termijnen verschuldigde contributie bij de eerste incasso meegenomen worden.
  • Ingeval men voor het einde van het seizoen opzegt, zal de contributiebetaling doorlopen tot de laatste verplichte betaling.
 • Seniorencontributie is verschuldigd vanaf het jaar waarin een lid 16 jaar wordt.
 • Contributiebetaling kan alleen via automatische incasso geschieden.
 • Indien contributie niet geïnd kan worden, wordt € 5,00 boete in rekening gebracht.
 • Wijziging van bankrekening dient zo spoedig mogelijk te worden doorgemaild aan contributie@twins-sc.com
 • Contributiebedragen en data van inning worden op onze internetsite gepubliceerd.

Adressen

 • Postadres: Twins, Postbus 4085, 4900 CB Oosterhout
 • Secretaris: secretaris@twins-sc.com
 • Ledenadministratie.: ledenadmin@twins-sc.com
 • Contributie: contributie@twins-sc.com