Algemeen Reglement

Algemeen Reglement
Twins Sporting Club Oosterhout
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Twins Sporting Club Oosterhout, hierna te noemen “de vereniging”, is bij
notariële akte opgericht op 10 augustus 1969 en is gevestigd te Oosterhout.
2. Het bestuur kan met inachtneming van de reglementen van de KNBSB een sponsorcontract
aangaan met naamsverbinding.
3. Het algemeen reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de
vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte
van 3 februari 2005.

Artikel 2. Tenuen en Clubkleuren
1. Het tenue voor honkbal bestaat uit: blauwe cap, blauw ondershirt, wit overshirt met de opdruk
Twins aan de voorzijde en rugnummer en witte broek.
2. Het tenue voor softbal dames bestaat uit: blauw ondershirt, wit overshirt met de opdruk Twins aan
de voorzijde en rugnummer en blauwe broek.
3. Het bestuur kan een andere tenuesamenstelling bepalen voor de 1e
teams en de landelijk
spelende teams.
4. Voor alle teams geldt dat wijzigingen, aanvullingen en of toevoegingen in welke vorm dan ook
slechts zijn toegestaan na goedkeuring door het bestuur.

Artikel 3. Lidmaatschap
1. Officiële registratie van een lid kan pas plaats vinden na ontvangst van een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier zoals dat door de vereniging ter beschikking wordt gesteld.
2. Of een aanvraag tot lidmaatschap daadwerkelijk gehonoreerd kan worden hangt af van
het beschikbaar zijn van een plaats in een passend team.
3. De eventuele kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten,
worden aangemeld bij de KNBSB.
5. Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen moeten hiervan voor het eind van het
verenigingsjaar, 31 december, schriftelijk mededeling doen aan de secretaris.

Artikel 4. Leden
1. Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en onder te
verdelen naar:
a. spelende leden
b. niet spelende leden
2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en de
leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt onder te verdelen naar:
a. junioren
b. aspiranten
c. pupillen
d. beeball
3. Ereleden of leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
4. Begunstigde leden zijn natuurlijke personen of instellingen die zich bereid hebben verklaard de
vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.

Artikel 5. Rechten en plichten van leden en jeugdleden
1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 12 van de statuten, hebben alle leden de hierna te
noemen rechten en plichten.
a. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
b. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door
het bestuur niet anders is bepaald.
c. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q.
te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling
en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens
heeft ingediend.
d. Zij hebben de plicht binnen acht dagen het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van de
verandering van de voor de vereniging van belang zijnde persoonlijke gegevens (adres,
bankrekening, telefoonnummers, e-mailadres)
e. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
f. Zij hebben de plicht in wedstrijdverband in het voorgeschreven clubtenue te verschijnen.
g. Zij hebben de plicht tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging, als
mede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven
richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNBSB.
h. Zij hebben de plicht binnen de vereniging ondersteunende activiteiten als bardiensten
(vanaf 18 jaar), optreden als scheidsrechter bij competitie/oefen wedstrijden,
onderhoudswerkzaamheden e.d. te verrichten. Het niet nakomen van deze verplichting
kan sancties tot gevolg hebben, zulks ter beoordeling van het bestuur. Bij de jeugdleden
hebben de ouders v.w.b. bardiensten deze plicht.

Artikel 6. Overtredingen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel
de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen
van de vereniging worden geschaad. Ook strafbaar is drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik
op het complex van onze vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd artikel 6 lid 1 te sanctioneren, ingevolge art 6 en art 7 lid 4 van de
Statuten, door leden en jeugdleden te schorsen dan wel te ontzetten uit het lidmaatschap.
3. Het bestuur is verplicht bij overtredingen van het gestelde in het bestuursreglement
alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen door betrokkene(n) te schorsen dan
wel te ontzetten uit het lidmaatschap.
4. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNBSB, waaronder begrepen die door toedoen
van eigen speler zijn geschied, kunnen op het betrokken lid worden verhaald, zulks ter
beoordeling van het bestuur.

Artikel 7. Algemene Ledenvergaderingen
1. Jaarlijks worden minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen (hierna te noemen ALV)
gehouden.
a. Voorjaarsvergadering te houden in de maand april, zo mogelijk in de 1e
week, waarin o.a.
bestuur en commissies hun jaarverslag uitbrengen en het bestuur rekening en
verantwoording aflegt van het in het afgelopen boekjaar gevoerd financieel bestuur.
b. Najaarsvergadering, te houden in de maand november, zo mogelijk in de 1e
week, waarin
het bestuur o.a. zijn begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring indient en
conform het rooster van aftreden bestuursverkiezingen worden gehouden.

Artikel 8. Bestuur
1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur en zij richt het algemeen secretariaat en
commissies zodanig in dat het goed functioneren van de verenigingsactiviteiten gewaarborgd is.
2. Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdelijke commissies/werkgroepen in te stellen.
3. De permanente commissies zijn:
a. honkbalcommissie
b. softbalcommissie
c. clubhuiscommissie
d. accommodatiecommissie

Artikel 9. Commissies
1. De commissieleden worden, in overleg met de zittende leden van de betreffende commissie, door
het bestuur benoemd.
2. De honkbal-, softbal- en clubhuiscommissie heeft een aangewezen contactpersoon in het bestuur
c.q. een bestuurslid heeft zitting in de commissie.
3. Jaarlijks wordt ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering door bestuur en commissies
verslag en planning opgesteld.
4. Commissies dienen voor 1 oktober de penningmeester van de vereniging een begroting aan te
bieden voor het komende boekjaar.
5. De bedragen genoemd in de door de ALV goedgekeurde begroting, kunnen door de commissies,
na overleg met de penningmeester, worden besteed. Specificaties van de bestede gelden moeten
binnen een maand na uitgave bij de penningmeester ingediend worden.
6. Van iedere vergadering dienen notulen te worden bijgehouden. Een afschrift van de notulen dient
te worden gestuurd naar de secretaris van de vereniging.
7. De commissies dragen zelf zorg voor de archivering van binnenkomende en uitgaande stukken.
8. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.
9. Het bestuur stelt in overleg met de diverse commissies een algemeen beleidsplan op.

Artikel 10. Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Hij/zij kan zich herkiesbaar stellen.
Het rooster van aftreding wordt door het bestuur vastgesteld.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde
kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de ALV (najaarsvergadering) waarin
de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot
kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met
vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te
worden uiterlijk een dag voor de ALV waarin de bestuursverkiezing aan de orde is, te
ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding
van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 11. Stemmen
1. Ieder lid, erelid en lid van verdienste ingeschreven in de ledenadministratie en die zijn / haar
verschuldigde contributie heeft betaald, heeft bij stemmingen tijdens de ALV één stem.
2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid.
3. Aan één lid kan slechts door één ander lid volmacht tot uitoefening van het stemrecht worden
verleend. De volmacht dient schriftelijk bij de secretaris ingeleverd te worden voor aanvang van
de ALV en dient datum, naam gevolmachtigde en naam met handtekening van de
volmachtverlener te bevatten.
4. Een bestuurslid kan in de ALV het stemrecht slechts uitoefenen uit hoofde van het eigen
lidmaatschap.
5. Bij een schriftelijke stemming wordt gebruik gemaakt van stembriefjes. Stembriefjes die niet
voldoen aan hetgeen op de ALV bekend gemaakt is, worden als ongeldig beschouwd.
6. Jeugdleden en begunstigde leden hebben geen stemrecht.

Artikel 12. Contributies
1. Leden, jeugdleden, begunstigde leden en leden van verdienste zijn contributie verschuldigd.
Niet spelende leden die een team trainen en coachen zijn geen contributie verschuldigd.
Spelende leden die daarnaast een team trainen en coachen genieten een korting van 50% op hun
verschuldigde contributie. Per team kunnen maximaal twee personen van deze regeling gebruik
maken. Het bestuur zal op advies van de honk- en softbalcommissie besluiten wie voor deze
korting in aanmerking komt en de contributie administratie informeren.
2. In individuele gevallen kan het bestuur een aangepaste regeling treffen.
3. Jaarlijks vindt door de ALV (Najaarsvergadering), op voorstel van het bestuur, de vaststelling
plaats van contributiebedragen voor het komende seizoen.
4. Contributiebetaling kan alleen via automatische incasso geschieden waarbij het lid de keuze heeft
de contributie te voldoen per jaar, per half jaar, in drie termijnen of in 9 termijnen. Deze termijnen
worden geïnd van januari t/m september.
5. Indien het lid niet aan zijn contributieverplichtingen voldoet volgt een schriftelijke aanmaning
verhoogd met een verplicht te betalen boete welke binnen 15 dagen betaald dient te zijn. Indien
wederom niet aan de gestelde termijn is voldaan volgt een tweede schriftelijke aanmaning met
opnieuw een boete. Tevens kan tot directe uitsluiting van trainingen en of wedstrijdactiviteiten
worden overgegaan. Conform de statuten kan dan ook tot royement worden overgegaan.

Artikel 13. Accommodatiegebruik
1 Jaarlijks voor aanvang van het buitenseizoen publiceert het bestuur in overleg met de
desbetreffende commissies regels inzake de wijze en de tijden voor het gebruik van de velden en
de kleedkamers.
2. Op basis van de drank- en horecawet stelt het bestuur een bestuursreglement vast.

Artikel 14. Reizen
1. Voor het vervoer van en naar trainingen en wedstrijden dienen de teamspelers, of in geval van
jeugd, de ouders of verzorgers zelf zorg te dragen. De vereniging aanvaardt hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid.
2. De organisatie en afstemming van het vervoer zullen in de regel door commissie, coach, trainer of
begeleiding van het team worden opgezet.
3. De vereniging heeft voor haar leden en jeugdleden via de KNBSB een aanvullende ongevallen
verzekering afgesloten.

Artikel 15. Omgangsregels
Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in
kleine ruimtes vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en
uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.
Omgangsregels binnen de vereniging
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk,
persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt,
vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet
aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
U kunt deze zaken in een vertrouwelijk gesprek bespreken met de vertrouwenscontactpersonen.

Artikel 16. Gedragsregels voor begeleiders in de sport
Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst
begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de KNBSB.
De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels
overtreden wordt dan kunnen tuchtrechtelijke sancties vanuit de bond volgen.

Overzicht van de algemene gedragsregels binnen de georganiseerde sport:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan
voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in
het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en Seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of
de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen
schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken
van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)
U kunt deze zaken in een vertrouwelijk gesprek bespreken met de vertrouwenscontactpersonen.

Artikel 17
Aan de begeleiders, zoals bedoeld in Artikel 16, dienen de omgangsregels en gedragsregels
zoals opgenomen in artikel 15 en 16 bekendgemaakt te worden en dienen door hen te worden
ondertekend.

Artikel 18. Vertrouwenscontactpersonen
Voor alle leden van de vereniging en andere betrokkenen zijn vertrouwenscontactpersonen
bereikbaar. U kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dillemma’s, vervelende
ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten.
U kunt bij hen terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele
intimidatie bij hen te melden. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen zijn te
vinden op de site van de vereniging.

Artikel 19. Slotbepalingen
1. De in artikel 4 genoemde leden zijn gehouden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Dit algemeen reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking na
publicatie in het clubblad en op de website van de vereniging. Aldus vastgesteld in de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging op 10 april 2017.